Vedtægter for Vinderup Vinklub

§ 1: Foreningens navn

Foreningens navn er: SuperBrugsen, Vinderup Vinklub, ”Livsnydernes Klub” i daglig tale kaldet Vinderup Vinklub.

Som medlem af Vinderup Vinklub kan optages mænd og kvinder der er fyldt 18 år.

Det er foreningens formål at udbrede kendskabet til vin gennem smagninger, vinskole, foredrag af både interne og eksterne foredragsholdere.
Klubben ønsker gennem sociale sammenkomster samt nyhedsbreve, at skabe et socialt netværk for livsnydere, som sætter pris på livets glæder, med vinen i centrum.
Forventede arrangementer 4-5 per år.


§ 2: Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 7 medlemmer (heraf skal tre være udpeget af SuperBrugsen, Vinderup) og konstituerer sig selv med følgende:

1. Formand
2. Næstformand
3. Kasserer
4. Indkøber af vin
5. Ansvarlig for hjemmesiden/IT
6. Sekretær, referatskriver, protokol
7. Menigt medlem

Herudover skal der vælges to suppleanter, samt en revisor og en revisor suppleant.
Revisor må ikke være medlem af bestyrelsen.
Valget gælder en toårig periode.
Formand, menigt medlem, samt ansvarlig for hjemmesiden, vælges i lige år.
Ulige år er det næstformand, kasserer, indkøber og sekretær.
Skulle der ved fravær til bestyrelsesmøder være stemmelighed, er formandens eller fungerende formands stemme afgørende.
Formanden indkalder til bestyrelsesmøde eller datoen for næste møde fastsættes på bestyrelsesmødet. Såfremt 3 medlemmer af bestyrelsen ønsker afholdt et bestyrelsesmøde ,skal der indkaldes ved fremsendelse af dagsorden med angivelse af dato og sted.
Der føres referat fra hvert bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når formand eller næstformand er til stede, sammen med mindst 3 bestyrelsesmedlemmer.
Foreningens regnskabsår er 1. januar til 31. december.
Kassereren varetager bestyrelsens samlede regnskabsaflæggelse.
Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret og påtegnet af revisor.
Bestyrelsen oppebærer ikke honorar for deres arbejde


§ 3: Generalforsamling

Vinderup Vinklub`s højeste myndighed er generalforsamlingen.
Den ledes til daglig af den valgte bestyrelse.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned.
Indkaldelsen sker senest 14 dage forinden, ved udsendelse af digitalt nyhedsbrev.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7 dage før afholdelse af generalforsamling.
Al korrespondance foregår på mail.

Dagsordenen skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetæller
3. Beretning af formand eller næstformand.
4. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisor og suppleant.
8. Evt.

Adgang og stemmeret har alle medlemmer, som har betalt deres medlemskontingent.
Beslutninger på generalforsamlingen træffes af de fremmødte stemmeberettigede ved simpelt flertal.
Afstemning foregår ved håndsoprækning, hvis ikke andet er aftalt.
Medlemmer, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges/genvælges, såfremt de har afgivet en skriftlig erklæring herom.
Der kan ikke afgives fuldmagter til at afgive stemme på generalforsamlingen.
Vedtægtsændringer kan alene ske på en generalforsamling og kræver almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte.
En enig bestyrelse kan til enhver tid ekskludere et medlem.


§ 4: Kontingent

For medlemskab af Vinderup Vinklub betales kontingent, hvis størrelse fastsættes af bestyrelsen.
Kontingentet er p.t. kr. 100,- pr. år.
Kontingentet følger regnskabsåret.
Man betaler et indmeldelsesgebyr på kr. 100,-
Der skal forventes brugerbetaling ved arrangementer til dækning af udgifter.
Kontingentet forfalder èn gang årligt til betaling senest den 31. januar.
Manglende betaling vil blive opfattet som en udmeldelse af klubben og såfremt fortsat medlemskab ønskes, kan nyt indmeldelsesgebyr opkræves.
Indmeldelsesgebyr vil ikke blive tilbagebetalt ved udmeldelse.
Ligeledes vil andelen af foreningens formue ikke blive udbetalt ved udtræden.


§ 5: Regnskab

Det påhviler kassereren at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse.
Det påhviler i øvrigt kassereren , på anmodning af formanden, til enhver tid at forelægge en regnskabsoversigt til direkte sammenhold med indestående på klubbens bankkonto.
Der må ikke forekomme en kontant kassebeholdning.
Alle ind- og udbetalinger foregår via bankkontoen.
Efter arrangementer, hvor deltagerne har betalt med kontanter, skal disse straks indsættes på bankkontoen.


§ 6: Ophørsbestemmelser

I tilfælde af Vinderup Vinklub`s opløsning skal foreningens midler helt og holdent tilfalde medlemmerne.
Enten ved vinkøb til alle eller ved et arrangement, hvor midlerne kan bruges på festlig vis.
Beslutning herom skal tages på generalforsamlingen.


§ 7: Nyhedsbrev

Her skal der informeres om, hvad der sker i klubben. Det kan være en beskrivelse af de månedlige vine, kommende samt afholdte arrangementer.
Det kan også være specielle tilbud, eller små anekdoter om stort og småt.
Nyt fra vinmarkedet eller emner som efterspørges af medlemmerne.
Vinnyt kan også bruges til debatindlæg fra medlemmerne om emner som vedrører vin.
Vinnyt tilstræbes skrevet i et uhøjtideligt sprog og indholdet vil henvende sig til både nybegyndere og mere vinkyndige.


§ 8: Diverse

Klubbens aktiviteter, referater, deltagerliste, medlemsliste, fotos fra arrangementer o.s.v. kan alt sammen findes på klubbens hjemmeside.
Medlemmer skal tilbydes vinklubbens glas – dejlig vin, kræver lækre glas.
Vinklubben kommunikerer kun eletronisk på e-mailadressen ……..
Forinden hvert arrangement vil der blive taget stilling til om klubmedlemmerne må medtage gæster til arrangementet.
Vinklubben vil bevare interessen for klubben ved at informere om klubbens arbejde gennem vinnyt og den lokale presse.
Potentielle nye medlemmer skal have mulighed for at læse klubbens vedtægter inden indmeldelse.
Vedtaget på klubbens stiftende generalforsamling den 27. marts 2012.

Kurt Bjerre, Anders Langskov, Peer Madsen, Klaus Flæng, Palle Strande, Fergus Southwell & Lars Nielsen